Ochrana osobních údajů GDPR

Zásady zpracování osobních údajů společnosti HOME INTERIER


Ochranu vašich osobních údajů myslíme vážně

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů společností HOME INTERIER s.r.o., sídlem Janáčkova 3277/22A, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 288868, IČ: 26873141, (dále též jen „HOME INTERIER“), rozsahu osobních údajů, které zpracováváme, k jakým účelům, z jakého právního titulu, jak dlouho společnost HOME INTERIER tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat a současně Vám podáváme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Chceme vás ujistit, že vaše osobní údaje zpracováváme s řádnou péčí a v souladu s právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, zajišťujeme jejich důvěrnost a integritu za využití organizačních a technických opatření, které neustále aktualizujeme a modernizujeme.

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále též jen „Zásady“) se týkají zpracování osobních údajů klientů, zákazníků a všech osob, jejichž osobní údaje HOME INTERIER (tj. subjektů v jakémkoliv smluvním vztahu s HOME INTERIER) zpracovává.

Správce vašich osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost HOME INTERIER, která od vás osobní údaje získala, a která je zpracovává k naplnění jednoho nebo více účelů.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování v souladu s Nařízením a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Svá práva v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů specifikovaná níže můžete uplatňovat vůči Správci.

Uzavření smluvního vztahu, sjednání produktu či služby

Uzavíráte-li smluvní vztah, sjednáváte jakoukoliv službu či produkt, předáváte nám základní osobní údaje a podle povahy též profilové údaje, popř. další údaje nezbytné k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, resp. abychom mohli posoudit, zda vám můžeme uzavření smlouvy, produkt či službu nabídnout.

Komunikujete a jednáte s námi

Ať už s námi komunikuje elektronicky, písemně, po telefonu, nebo při osobní návštěvě, shromažďujeme osobní údaje v průběhu komunikace s vámi.

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní a profesionální služby a komfortní obsluhu, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme především o našich klientech (zákaznících), nebo klientech, kteří se o naše služby zajímají a kteří nás oslovili.

Zpracováváme vaše základní osobní údaje, bez kterých by nemohl vztah mezi námi a vámi vzniknout, údaje z naší komunikace a další údaje, aby okruh údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme.

Kompletní výčet účelů, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i upřesnění konkrétních zpracovávaných údajů pro daný účel, naleznete v části „Účel zpracování osobních údajů“.

Kategorie subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme, jsou

 • zájemci o uzavření smluvního vztahu s HOME INTERIER
 • osoby v jakémkoliv smluvním vztahu s HOME INTERIER, příp. jejich rodinní příslušníci a jiné osoby
 • bývalí klienti a zákazníci (příp. jejich rodinní příslušníci a jiné osoby) HOME INTERIER
 • další osoby, jejichž osobní údaje HOME INTERIER prokazatelně a legálně zpracovává

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Identifikační osobní údaje

Mezi základní identifikační údaje patří vaše jméno, příjmení, datum narození, příp. akademický titul, adresa místa trvalého bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, vyobrazení vašeho podpisu, pokud podnikáte také IČ, DIČ a adresa sídla.

Identifikační údaje jsou obvykle nezbytnou součástí smlouvy, kterou s námi uzavíráte.

Kontaktní údaje

Vašimi kontaktními údaji jsou telefon, e-mail, popř. adresa vašeho profilu na sociálních sítích. Kontaktní údaje slouží zejména k operativnímu způsobu vedení komunikace a tím ke komfortnějšímu poskytování našich služeb a produktů.

Údaje o využívaných službách

Zpracováváme rovněž údaje o tom, které námi nabízené služby a produkty využíváte. V souvislosti s tím evidujeme naši vzájemnou související komunikaci, předchozí nabídky a doporučení.

V souvislosti s využívanými službami evidujeme vaše transakční údaje, tj. údaje o platbě, čísla bankovních účtů, potenciální zájem o poskytované služby a produkty.

V souvislosti s využívanými službami a produkty hodnotíme též odvozené osobní údaje (např. vaše zjištěné spotřebitelské preference, rozsah využívaných služeb a produktů apod.).

Získané informace nám napomáhají zejména k usnadnění a urychlení vaší obsluhy a za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace poskytovaných služeb.

Profilové údaje

Zpracováváme vaše sociálně-demografické charakteristiky (informace o bydlení a domácnosti), údaje o životním stylu (např. návyky), příp. riziková data (s ohledem na financování poskytovaných produktů a služeb – bonitu a důvěryhodnost, hodnocení rizik, údaje o vaší platební morálce). Tyto profilové údaje nám umožňují nabídnout vám službu dle vašich potřeb a zajistit tak řádné plnění smlouvy jak z naší, tak z vaší strany.

Další údaje

Abychom mohli nabídnout odpovídající služby i osobám s handicapem či seniorům, zpracováváme i osobní údaje tohoto charakteru. S ohledem na tyto údaje jsme schopni poskytnout vám služby, které jsou pro vás specifické a komfortní.

Pro neustálé zlepšování našich služeb poskytovaných na základě smluvních a souvisejících vztahů zpracováváme údaje z naší komunikace a interakce, které nám sdělíte.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o dílo (popř. jinou smlouvu), tuto smlouvu plnit, či vám mohli poskytnout související služby.

Povinnost zpracovávat osobní údaje nám stanovuje řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme z důvodů ochrany práv a právem chráněných zájmů jak našich, tak i třetích osob. Zpracování z tohoto důvodu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech zpracováváme vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem.

Účely zpracování vašich osobních údajů jsou zejména následující:

Smluvní vztahy

Příprava uzavření smlouvy na základě vaší žádosti

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro uzavření a plnění smluvního vztahu. Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, potřebujeme znát vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje. Další údaje, které od vás získáváme, souvisí s rozsahem služeb poskytovaných v souvislosti s realizací smluvního vztahu (zejm. smlouvy o dílo). Údaje až do podpisu smlouvy používáme pouze k přípravě návrhu smlouvy na vaši žádost. Po podpisu smlouvy zpracováváme osobní údaje pouze za účelem její realizace. Pokud nebude smlouva podepsána, zpracováváme je pouze tehdy, pokud nám k jejich zpracování bude svědčit jiný titul.

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • profilové údaje
 • další údaje.

Právním titulem pro zpracování výše specifikovaných osobních údajů je:

 • plnění smlouvy
 • plnění povinností z právních předpisů
 • ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Realizace smluvních vztahů

V průběhu realizace smluvního vztahu zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, ve kterém jste nám je sdělili při uzavření smluvního vztahu, popř. které je nezbytné doplňovat, opravovat a rozšiřovat (např. při změně vašich osobních údajů).

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • profilové údaje
 • další údaje.

Právní titul proč vaše výše specifikované osobní údaje zpracováváme:

 • pro plnění smlouvy
 • plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Řízení vztahů se zákazníky

Respektujeme vaše potřeby a preference. Za účelem, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnější služby a produktu, potřebujeme mít ucelený přehled o tom, jaké služby využíváte a jaká máte přání, požadavky a stížnosti. Chceme vědět, zda jste s našimi službami i dalšími produkty spokojeni, příp. zda máte návrhy, jak naše služby ještě zlepšit. Z těchto důvodů zpracováváme zejména příslušné údaje o produktech a službách, profilové údaje a údaje z naší komunikace a interakce, které nám sdělíte.

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • profilové údaje
 • další údaje.

Právní titul proč vaše výše specifikované osobní údaje zpracováváme:

 • pro plnění smlouvy
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Identifikace a autentizace klienta

Za účelem uzavření smlouvy o dílo a poskytování souvisejících služeb od vás potřebujeme získat základní osobní údaje. Vaši identifikaci vyžadujeme také při komunikaci a jednání s vámi, jakož i v případě uplatňování ochrany vašich osobních práv.

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • profilové údaje
 • další údaje.

Právním titulem pro zpracování výše specifikovaných osobních údajů je:

 • plnění smlouvy
 • plnění povinností z právních předpisů
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů.

Zasílání informací, specifikace přijatých opatření

Za účelem zkvalitňování našich služeb vám zasíláme zprávy, informace či nabídky, které slouží k maximálnímu využívání smluvního vztahu s HOME INTERIER. Tato sdělení jsou zasílána různými formami, včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, faxu, e-mailu, internetu, prostřednictvím klientských portálů, mobilních aplikací, sociálních sítí či reklamních nabídek našich smluvních partnerů.

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • další údaje.

Právní titul proč vaše výše specifikované osobní údaje zpracováváme:

 • pro plnění smlouvy
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
 • na základě vašeho souhlasu.

Vytváření analytických modelů

V rámci vytváření datových analýz, statistik a analytických modelů spojujeme, porovnáváme a analyzujeme identifikační osobní údaje, údaje o využívaných službách a profilové údaje, abychom byli schopni správně odhadnout a poté naplnit potřeby vybraných kategorií subjektů. Data v analýzách, statistikách a analytických modelech prozkoumáváme na plně anonymní úrovni a necílíme na konkrétní osoby.

Profilování za účelem obchodního využití

Abychom vám nabízeli produkty a služby, které jsou pro vás relevantní a nejvýhodnější, potřebujeme mít od vás co nejpřesnější údaje týkající se vašich profilových údajů a preferovaných produktů a služeb. Tyto údaje za účelem vytvoření nevhodnější nabídky pro vás profilujeme a analyzujeme pro marketingové účely a pro rozhodnutí, kterými produkty vás oslovíme.

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • profilové údaje
 • další údaje.

Právní titul proč vaše výše specifikované osobní údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
 • na základě vašeho souhlasu, popř. souhlasu třetích osob.

Marketing

V rámci marketingových činností zasíláme našim klientům, zákazníkům, příp. i třetím osobám obchodní sdělení týkající se produktů a služeb našich i našich obchodních partnerů. Tato sdělení jsou zasílána různými formami, včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, faxu, e-mailu, internetu, prostřednictvím klientských portálů, mobilních aplikací, sociálních sítí či firemního magazínu.

Zpracování za účelem přímého marketingu provádíme z důvodu oprávněného zájmu, popř.
na základě vašeho souhlasu.

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • profilové údaje
 • další údaje.

Právní titul proč vaše výše specifikované osobní údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
 • na základě vašeho souhlasu, popř. souhlasu třetích osob.

Výzkum a analýza vývoje trhu

Údaje o využití produktů a služeb a profilové údaje využíváme pro účely výzkumu, vývoje a analýzy trhu. Za tímto účelem analyzujeme situaci na trhu, zlepšujeme naše postavení na trhu a přicházíme s nabídkou nových produktů a lepších služeb. Neustále sledujeme nové trendy a vývoj v oblasti našeho podnikání a oblastí souvisejících.

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • profilové údaje
 • další údaje.

Právní titul proč vaše výše specifikované osobní údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
 • na základě vašeho souhlasu, popř. souhlasu třetích osob.

Technická a organizační opatření

Výkon a ochrana práv

V případě, že jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní a kontaktní údaje, údaje o produktech a službách, údaje z naši komunikace, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • profilové údaje
 • další údaje.

Právní titul proč vaše výše specifikované osobní údaje zpracováváme:

 • plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Testování systémů, softwaru, hardwaru a jiných technologií

S ohledem na pravidelnou implementaci a aktualizaci systémů, softwaru, hardwaru a jiných technologií, které nelze zavést bez účinného testování, je toto testování založeno obvykle i na testování údajů našich klientů. Nelze-li využít jiných prostředků a způsobů, v nezbytných případech a omezeném rozsahu mohou být vaše data využita k testování systémů, softwaru, softwarových změn, hardwaru, jiných technologií a školení našich zaměstnanců.

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • profilové údaje
 • další údaje.

Právní titul proč vaše výše specifikované osobní údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Vnitřní správa HOME INTERIER, řízení informací, optimalizace procesů, školení, reporting

Vaše osobní údaje zpracovávají při plnění svých interních povinností naši zaměstnanci, příp. naši smluvní partneři a dodavatelé služeb. Pro konkrétní situace a případy jsou u nás nastaveny procesy, interní pokyny, schvalovací systémy a reportovací systémy. Vaše osobní údaje jsou používány pro účely plánování, vyhodnocování nebo zvýšení efektivity. Za účelem reportingu či ekonomických výsledků jsou data agregována (spojována či seskupována), čímž již nedochází ke zpracování konkrétních osobních údajů týkajících se vaší osoby, ale jde již pouze o statistické vyhodnocení.

Pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o využívaných službách
 • profilové údaje
 • další údaje.

Právní titul proč vaše výše specifikované osobní údaje zpracováváme:

 • pro plnění smlouvy
 • plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Obvyklá délka archivace je stanovena lhůtou 10 let tak, jak nám to ukládají právní předpisy.

Dochází-li ke zpracování více kategorií osobních údajů a některé kategorie údajů již nebudou nezbytné pro naplnění žádného z výše stanovených účelů, tyto údaje neprodleně vymazáváme, popř. anonymizujeme, tj. technicky nevratně upravujeme tak, že na jejich základě nelze provést identifikaci konkrétní osoby, tzn. takovéto údaje již nemají povahu osobního údaje.

Délka zpracování většiny dat je určena právními předpisy, podle kterých je délka archivace v HOME INTERIER nastavena.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro účely, jejichž právními tituly jsou plnění smlouvy, plnění povinností z právních předpisů a ochrana našich práv a oprávněných zájmů, zpracováváme do doby ukončení našeho smluvního vztahu, příp. do doby vyřešení a vypořádání všech souvisejících právních záležitostí (např. neuhrazený dluh, běžící záruční doba, probíhající soudní či správní řízení apod.) a dále po dobu běhu promlčecí či prekluzivní lhůty.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, uchováváme po dobu platnosti tohoto souhlasu. Pro prokázání vzniku, trvání, změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů tento souhlas po celou dobu jeho platnosti a dále 10 let po jeho zániku.

Musíte nám své osobní údaje poskytovat?

Zpracování osobních údajů, které probíhá na základě smlouvy, z titulu našeho oprávněného zájmu, popř. plnění právní povinnosti, je nezbytné a bez jejich předání nelze službu, plnění nebo činnost provést. Poskytnutí těchto osobních údajů je povinné a nelze je nahradit žádným jiným způsobem.

Nechcete-li, nebo nemůžete-li, nám některé vaše osobní údaje poskytnout, a tyto údaje jsou pro plnění smlouvy či služby povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

Některé údaje zpracováváme pouze na základě vámi poskytnutého souhlasu. Poskytnutí těchto osobních údajů je z vaší strany dobrovolné. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to i to samostatně k jednotlivému účelu, v rámci něhož si nepřejete, aby vaše osobní údaje byly dále zpracovávány.

Některé osobní údaje získáváme i z veřejných zdrojů a rejstříků. Pomocí těchto zdrojů můžeme ověřovat správnost poskytnutých údajů, příp. vaši důvěryhodnost a bonitu.

Příjemci osobních údajů

Získané osobní údaje zpracováváme primárně v rámci naší vlastní činnosti. Údaje můžeme poskytnout třetím osobám pouze tehdy, ukládá-li nám to právní předpis, popř. nám k tomu dáte souhlas.

Pokud je to nezbytné k dosažení některého z výše specifikovaných účelů a předáváme-li vaše data třetímu subjektu, pak je nám tento subjekt povinen doložit, že jeho úroveň zpracování osobních údajů a zabezpečení osobních údajů odpovídá předpisům na ochranu osobních údajů.

Dodavatelé

Některé naše služby jsou poskytovány prostřednictvím našich spolupracujících subjektů a dodavatelů. Jde zejména o služby v oblasti montáže, servisu, výroby, zaměření či přípravy projektu (např. dodavatelé stolařských prací, revizní technici, montážníci apod.). Činnosti těchto subjektů probíhají v souladu s uzavřenou smlouvou o zpracování osobních údajů a tyto subjekty podle našeho auditu a kontroly poskytují dostatečné záruky a mají zavedena vhodná technická a organizační opatření v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Tito zpracovatelé jsou oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro účely výkonu činností, ke kterým byli pověřeni. Pro účely výkonu činnosti v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů není vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování probíhá na základě smlouvy a právního předpisu.

Další dodavatelé

Některé další činnosti, které jsou zajišťovány pro HOME INTERIER třetími subjekty, a při nichž může dojít k předání osobních údajů:

 • advokáti,
 • finanční a daňoví poradci,
 • subjekty vymáhající naše pohledávky,
 • poskytovatelé bezpečnostních služeb,
 • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť,
 • poskytovatelé archivačních služeb,
 • marketingové agentury,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
 • poskytovatelé pojištění a finančních služeb,
 • jiní poradci a poskytovatelé dalších služeb.

Jaká jsou vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v pořádku.

Právo na přístup k osobním údajům

Podle článku 15 Nařízení máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo

 • získat informaci, zda dochází ke zpracování osobních údajů;
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání osobních údajů mimo EU;
 • získat kopie zpracovávaných osobních údajů (pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti, či zneužívání tohoto práva, je společnost HOME INTERIER oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných údajů

Podle článku 16 Nařízení máte právo, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné osobní údaje, které se vás týkají a které zpracováváme. V rámci smluvního vztahu máte současně povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste povinni poskytnout nám nezbytnou součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, s přihlédnutím k technickým možnostem.

Právo na výmaz

Podle článku 17 Nařízení máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány, pokud naše společnost, jako správce, neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Právo na výmaz není tedy právem absolutním a každá žádost o výmaz bude z naší strany individuálně posouzena.

Výmaz osobních údajů nelze dále učinit v případě, kdy HOME INTERIER zpracovává osobní údaje např.:

 • na základě právní povinnosti podle práva EU nebo práva členského státu, která nám ukládá, abychom osobní údaje uchovávali (např. povinnosti podle zákoníku práce, zákona o bankách, zákona o účetnictví atd.),
 • ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým jsme pověřeni, nebo při výkonu veřejné moci;
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • z důvodu archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
 • za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 Nařízení máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud popíráte správnost osobních údajů, legalitu zpracování osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podáte námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Podle článku 20 Nařízení máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytla/poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat nás o předání těchto údajů jinému správci. Právo na přenositelnost osobních údajů můžete uplatnit pouze tehdy, pokud je zpracování osobních údajů prováděno automatizovaně a jeho zpracování je současně založeno na vašem souhlasu nebo smluvím vztahu, popř. pokud přenos údajů umožníme.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti o přenositelnost osobních údajů vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování

Podle článku 21 Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány z důvodu našeho oprávněného zájmu, popř. na základě přímého marketingu.

V případě, že HOME INTERIER neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převyšuje nad vašimi zájmy (jako subjektu údajů), jsme povinni
na základě námitky vyhodnocené jako důvodné ukončit zpracování bez zbytečného odkladu.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas poskytnutý ke zpracování osobních údajů jste oprávněna/oprávněn kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu poskytnutého před jeho odvoláním. Odvolat souhlas je možné stejným způsobem, jakým byl poskytnut.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mohlo mít právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo. HOME INTERIER v tomto směru uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními následky pro subjekty údajů.

Právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů

V případě pochybností týkající se ochrany a zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jak můžete svá výše uvedená práva uplatnit?

Pro uplatnění veškerých svých výše uvedených práv nás můžete kontaktovat v sídle HOME INTERIER, přičemž před zpracováním vaší žádosti je nezbytné provést vaší identifikaci tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti o tom, že žádost skutečně podal subjekt údajů.

Identifikace se nevztahuje na případy, kdy jsou žádosti doručeny:

 • prostřednictvím veřejné datové sítě (datovou schránkou fyzické osoby)
 • elektronickou poštou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem
 • písemně s úředně ověřeným podpisem
 • osobně v sídle HOME INTERIER s provedením identifikace subjektu údajů (ověřením podle dokladu totožnosti)

Vaše žádost o uplatnění práv bude podle Nařízení vyřízena:

 • bez zbytečného odkladu (tzn. co nejdříve je to možné)
 • nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí žádosti
 • s přihlédnutím k rozsahu či složitosti žádosti nebo s ohledem na jejich počet, můžeme výjimečně lhůtu jednoho měsíce prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty bychom vás prokazatelně (písemně, e-mailem) informovali ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti s odůvodněním prodloužení lhůty.

Seznamte se Zásadami zpracování osobních údajů společností HOME INTERIER zodpovědně a pečlivě a v případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Slovníček pojmů

Pojem Význam pojmu
Dozorový úřad Úřad na ochranu osobních údajů, Praha 7, Pplk. Sochora 27, www.uoou.cz
EU resp. Unie, Evropská unie je definována jako nástroj, který si členské státy vytvářejí k prosazování svých společných cílů
Evidence jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska
Informační bezpečnost Souhrn opatření technických a organizačních zajišťující odolnost, důvěrnost, integritu a dostupnost informací
Nařízení Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).   V textu též jen „Nařízení“.   Označováno též jak GDPR.
Osobní údaje Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Personální bezpečnost Systém opatření definující výběr osob, které mají přistupovat k informacím.
Porušení zabezpečení osobních údajů Porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
Pověřenec Osoba dohlížející na soulad zpracování s Nařízením, kontaktní místo pro subjekty údajů a Dozorový úřad.
Profilování Jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejích pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmu, spolehlivost, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
Příjemce Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.
Pseudonymizace Zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zjištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.
Souhlas subjektu údajů Jakýkoliv svobodný, konkrétní informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
Správce Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení. Pro účely tohoto dokumentu je správcem HOME INTERIER s.r.o., sídlem Janáčkova 3277/22A, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 288868, IČ: 26873141.
Subjekt údajů Fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem na určitý identifikátor – osobní údaj.
Třetí strana Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů.
Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Zpracovatel Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
Zvláštní kategorie osobních údajů Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či politickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje jedinečně identifikující fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.